Regulamin Sklepu

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  Gotowy Projekt Ogrodu i Postanowienia *ogólne wykonywania zdalnych usług projektowych:

HomeGarden Ogrody Wnętrza Łupkowa 12, 43-318 Bielsko-Biała, z dnia 20.10.2023r

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.homegarden.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.homegarden.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez HomeGarden Ogrody Wnętrza, Łupkowa 12 43-318 Bielsko Biała, NIP- 7122656076,  Regon 060646847;

5. Towar – gotowe projekty prezentowane w Sklepie Internetowym zgodnie z podanymi opisami, dostępne w formie plików PDF i JPG wysyłanych do Klienta, po uiszczeniu przedpłaty. Dostępne również w formie wydrukowanych planszy i wizualizacji po uzgodnieniu z Klientem (Projekt w formie papierowej dostępny za dodatkową opłatą pokrywająca koszty wydruku i wysyłki do Klienta) ;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HomeGarden Ogrody Wnętrza a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Gotowy Projekt Ogrodu (Produkt)– gotowy projekt zieleni znajdujący się w bazie danych HomeGarden Ogrody Wnętrza. Projekt wykonany w formacie 2D i 3D, a dokładnie kolorowe plansze techniczne i rzuty z góry, podparte wizualizacjami graficznymi i dokumentacją techniczną- zgodnie z opisem Towaru na stronie. Plansze Gotowych Projektów dostępne są w skali 1:50 i 1:100. Dokumentacja techniczna obejmuje także: skrócony Opis sadzenia i Pielęgnacji roślin, w raz z wytycznymi dotyczącymi zakupu roślin i ich rozmieszczenia w terenie.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem www.homegarden.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.homegarden.pl prowadzony jest przez  HomeGarden Ogrody Wnętrza Łupkowa 12, 43-318 Bielsko-Biała. NIP- 7122656076,  Regon 060646847

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady sprzedaży Gotowych Projektów Ogrodów:

a) warunki i zasady dokonywania zakupu produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa

b) skrzynka mailowa

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie SKLEPU serwisu  www.homenarden.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest przejście całego procesu zakupów  od wyboru Towaru do Złożenia Zamówienia- w kolejnych krokach,  zgodnie z formułą dostępna na stronie.

3.2. Proces zakupów nie wymaga rejestracji na stronie.

3.3. Warunkiem dokonania zakupów jest podanie w zamówieniu danych osobowych Klienta niezbędnych do wysyłki Towaru. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Sklep Internetowy w celu realizacji zamówienia.

3.4. HomeGarden Ogrody Wnętrza może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

IV.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wejść na stronę internetową  www.homegarden.pl/sklep , dokonać wyboru projektu, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, oraz informacje dostępne na stronie. Nie zawieramy umów telefonicznie, projekt wydajemy wyłącznie na podstawie zamówień elektronicznych przez formularz Sklepu.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) planowanego czasu dostawy,

4.5. Wysłanie przez Klienta „Zamówienia”, stanowi oświadczenie woli zawarcia z HomeGarden Ogrody Wnętrza; Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail  zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość zwiera również numer konta do przedpłaty.

4.7. Kolejnym etapem jest wysłanie przez Sklep dodatkowej spersonalizowanej wiadomości z potwierdzeniem zamówienia na wybrany projekt, potwierdzeniem kosztów dostawy (lub ich braku) i formy wysyłki.

V.Dostawa

5.1. Dostawa Projektów jest nieograniczona strefowo (możliwość zamówienia projektu z każdego zakątka świata) i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Warunkiem wysłania zamówienia jest  podanie przez Kupującego poprawnych danych adresowych. Każde złożone poprzez stronę www.homegarden.pl zamówienie, zostaje potwierdzone odpowiednią informacją wysyłaną przez system, wyłącznie na podany podczas składania zamówienia, adres e-mail.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się pocztą elektroniczną w formacie PDF i JPG (bez dodatkowych opłat), lub  przesyłką pocztową w imieniu kupującego, który opłaca koszty związane z wydrukiem, pakowaniem i wysyłką projektu.

Koszty wysyłki są dokładnie podane  w opisie każdego projektu. Jeśli dane adresowe zostały błędnie podane przez Kupującego i błąd ten uniemożliwia dostarczenie przesyłki, koszty powrotu przesyłki do  Sklepu i ponownej wysyłki pod poprawny adres dostawy ponosi Kupujący.

5.3. Kwota opłaty za wysyłkę będzie uwzględniana na fakturze zbiorczej.

5.4. Termin realizacji Zamówienia w sezonie ogrodniczym od 1 marca, do 30 września może wydłużyć się i wynieść od 2 do 3 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty od Klienta. Jest to spowodowane dużą ilością zamówień. Klient będzie o tym fakcie poinformowany w dniu dokonania zamówienia. Dodatkowe informacje o wydłużonych terminach realizacji, znajdą się sezonowo na stronie Sklepu. W razie wydłużenia terminu realizacji w winy Sprzedawcy, Klient zostanie każdorazowo poinformowany indywidualnie i aż do czasu wysyłki, może odstąpić od umowy.

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie sklepu serwisu  www.homegarden.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na podany numer konta bankowego;

b) za pośrednictwem portalu zakupowego PayU znajdującego się na każdej karcie Zamówienia.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy do momentu wysłania zamówienia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed zmianą statusu zamówienia na „zrealizowane”. Termin automatycznego prawa do odstąpienia od umowy wygasa z momentem zmiany statusu zamówienia na „Realizacja zamówienia”.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [1] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane faksem lub pocztą elektroniczną), [2]za pomocą formularza załączonego do zamówienia.

Pismo powinno zawierać dane kupującego oraz numer zamówienia.

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przed zmiana statusu przesyłki na „Realizacja zamówienia” zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty przesyłki (z wyjątkiem zamówień z dostosowaniem projektu, dostępnych na specjalne życzenie Klienta, w takim wypadku obowiązuje oddzielna umowa indywidualna która zostaje spisana przez obie strony po zamówieniu) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z anulowaniem zamówienia .

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1.HomeGarden Ogrody Wnętrza  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ogrody@homegarden.pl  HomeGarden Ogrody Wnętrza zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Bezpieczeństwo danych osobowych.

10.1. Dane osobowe Kupującego, traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom nie związanym z realizacją zamówienia.

10.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych, w celach wyłącznie: realizacji zamówienia, oraz jego dokumentacji księgowej.

10.3. W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i wejściu w życie RODO, w dniu 25. maja 2018 roku, informujemy, że:

Na naszej stronie została zaktualizowana Polityka Prywatności, która obejmuje wszystkie nowe obowiązki informacyjne, które mamy wobec Klienta jako administrator jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.

Zamieszczona poniżej Polityka Prywatności informuje m.in. jak wykorzystujemy oraz chronimy dane osobowe naszych Klientów.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  HomeGarden Ogrody Wnętrza, a  Klientem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI zgodna z RODO